Strona główna » Fotografia w prawie unijnym

Fotografia w prawie unijnym

przez dar_wro

W Unii Europejskiej obowiązuje Dyrektywa 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz.U.UE.L.2006.372.12). Dyrektywa ta zawiera również postanowienia dotyczące ochrony fotografii. Zgodnie z art. 6 Dyrektywy fotografie, które są oryginalne w tym sensie, że stanowią własną intelektualną twórczość autora, podlegają ochronie zgodnie z przepisami art. 1. Państwa Członkowskie (czyli poszczególne państwa UE) nie mogą w stosunku do fotografii  stosować żadnych innych kryteriów, niż wskazane w art. 6.

Mając na uwadze treść art. 1 Dyrektywy:
a) fotografie podlegają ochronie w okresie życia autora i przez okres 70 lat licząc od dnia jego śmierci, niezależnie od daty zgodnego z prawem podania utworu do publicznej wiadomości.
b) w przypadku fotografii mających współautorów czas ochrony liczy się od dnia śmierci ostatniego z autorów (zajrzyj do „Współsprawstwa”),
c) w przypadku fotografii anonimowych lub fotografii, przy których posłużono się pseudonimem, czas ochrony wynosi siedemdziesiąt lat od dnia zgodnego z prawem podania utworu do publicznej wiadomości (jeżeli pseudonim, którym posłużył się autor, nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora, lub jeżeli autor ujawnia swoją tożsamość w okresie ochrony, to okres 70 lat liczy się od dnia jego śmierci),
d)  w przypadku fotografii, których czas ochrony nie jest liczony od dnia śmierci autora lub autorów, i które nie były zgodnie z prawem podane do publicznej wiadomości w okresie siedemdziesięciu lat po ich stworzeniu, ochrona wygasa.

Uważny i systematyczny czytelnik F-LEXa od razu zauważy, że wszystkie te postanowienia prawa unijnego zostały recypowane wprost do naszej Ustawy.  Postanowienia art. 7 w związku z art. 1 Dyrektywny znalazły odzwierciadlenie w art. 36 Ustawy.

Art. 36. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu:

  1. od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich – od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych;
  2. w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany – od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość;
  3. w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca – od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony – od daty jego ustalenia;
  4. w odniesieniu do utworu audiowizualnego – od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza.

Przepisy Dyrektywy obowiązują w całej Unii Europejskiej, tym samym czas trwania autorskich praw majątkowych jest jednakowy. W każdym zakątku Unii zdjęcie będzie podlegało ochronie na tych samych zasadach, przez ten sam okres czasu. Bez wyjątku. Dyrektywa nie zezwala na zawężenie ochrony i stosowanie bardziej rygorystycznych zasad, niż z niej wynikające. W odwrotną stronę nie ma przeciwskazań. Jeżeli Państwo Członkowskie chce objąć ochroną fotografie inne, niż taki które są oryginalne (stanowią własną intelektualną twórczość autora), to  proszę bardzo. 🙂

You may also like

Zostaw komentarz

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!