Tag:

Wzór umowy licencyjnej

  Zachodzące za chmurami słońce nad Odrą w centrum Wrocławia

  Wzór

  autor: dar_wro

  Dzisiaj kolejna ściąga dla fotografa. Nie traktujcie tego jednak w kategorii gotowca. To jest baza, na podstawie której w zasadzie każdy może przygotować potrzebną mu umowę dotyczącą udzielenia licencji. Wszystko co w tekście jest wyboldowane wymaga podjęcia decyzji. Nie są to w zasadzie decyzje prawne, ale businessowe. Są to zazwyczaj warunki, które musisz ustalić wraz z licencjobiorcą.  Na końcu znajdziecie ściągę, gdzie szukać niektórych zagadnień związanych z umową licencji, które zostały omówione w dosyć szerokim zakresie na F-LEX.

  Umowa licencji

  zawarta w dniu ……………… 2013 r. w ………………….. pomiędzy:
  panem  ………………………….., zamieszkałym.. ………………………………., legitymującym się dowodem osobistym seria …………. numer ……………………, NIP…………………, PESEL ………………………..
  zwanym/ą dalej Licencjodawcą
  a
  ……………………………………
  zwanym dalej Licencjobiorcą

  § 1

  1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji niewyłącznej/wyłącznej na korzystanie ze zdjęć/-cia zatytułowanych/ego ………….. (odbitka …..x …….., plik o nazwie ………… w formacie ……..), dołączonego/-ych do niniejszej Umowy w formie załącznika, zwanego/-ych dalej Utworem.
  2. Licencjodawca oświadcza, że:
  a) jest autorem Utworu,
  b) Utwór jest efektem jego pracy twórczej,
  c) jest uprawniony do udzielenia licencji w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy.

  § 2

  1. Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z Utworu w zakresie określonym niniejszą umową.
  2. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z utworu bez ograniczeń terytorialnych/na obszarze………………., a licencja jest udzielona na czas nieoznaczony/oznaczony na okres ……….
  3. Licencjobiorca jest/nie jest uprawniony do udzielenia sublicencji oraz dalszej dystrybucji lub wynajmu Utworu.
  4. W przypadku udostępnienia Utworu będącego przedmiotem niniejszej umowy osobom trzecim na zasadach wynikających z niniejszej umowy, Licencjobiorca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszystkich praw autorskich Licencjodawcy.
  5. Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie może służyć obchodzeniu niniejszej licencji (nie obowiązuje w przypadku licencji wyłącznej).
  6. Licencjobiorca zobowiązany jest do poszanowania osobistych praw autorskich, a w szczególności nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania.
  7. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do niezamieszczania jego nazwiska, jako autora Utworu.

  § 3

  Licencja obejmuje korzystanie z Utworu w ramach prowadzonej przez Licencjobiorcę działalności zawodowej, gospodarczej i artystycznej, w szczególności wykonywania projektów wizualnych służących reklamie, promocji i innym formom marketingu. Licencja zezwala na dokonywanie zwielokrotnień w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym formacie oraz na modyfikowanie utworów.

  lub

  Licencja obejmuje korzystanie z Utworu na następujących polach eksploatacji:
  a) wprowadzenie do pamięci komputera w celu przygotowania do publikacji,
  b) wprowadzenie do pamięci serwera w celu udostępniania w serwisach sieciowych,
  c) zwielokrotnianie egzemplarzy Utworu (w postaci albumów fotograficznych, ilustracji do książek, kalendarzy, widokówek, druków reklamowych, bannerów reklamowych, utworów multimedialnych),
  d) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy Utworu do obrotu,
  e) najem i użyczanie egzemplarzy,
  f) udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w wybranym czasie i miejscu.

  lub

  Udzielana licencja upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Utworu wyłącznie w następującym zakresie:
  a) umieszczenia Utworu w prasie (czarno-białej lub kolorowej) w jednym numerze (z wyłączeniem reklam lub ofert), także w charakterze ilustracji do materiału prasowego, o tematyce tożsamej lub zbliżonej z tematyką Utworu,
  b) wykorzystania Utworu do elektronicznego wydania gazety (wydawanego w formacie PDF),
  c) umieszczenie Utworu na jednej stronie internetowej na okres ………….. dni.
  2. Licencjobiorca nie jest uprawniony do wprowadzanie w utworze jakichkolwiek zmian, poza koniecznymi ze względów technicznych, związanymi z korzystaniem z Utworu zgodnie z uzyskaną licencją. W szczególności zabronione są wszelkie rodzaje obróbki lub modyfikacje, które mogą zmieniać kształt artystyczny Utworu lub prowadzić do zmiany jego charakteru i zawartego w nim przekazu.
  3. Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z Utworu w sposób nie naruszający prawa i dobrych obyczajów.

  § 4

  Z tytułu udzielenia licencji Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy wynagrodzenie w wysokości ……………… PLN (słownie: …………….  złotych) płatne w terminie …… dni od daty zawarcia niniejszej Umowy na rachunek ………………. .

  § 5

  1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem Utworu, a niezwiązane z naruszeniem praw autorskich.
  2. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że przedmiotem niektórych zdjęć jest wizerunek osoby, który niezależnie od ochrony przewidzianej przepisami prawa autorskiego, stanowi jedno z dóbr osobistych chronionych przepisami prawa cywilnego.  Licencjodawca oświadcza, że zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób znajdujących się na zdjęciach. Licencjodawca udziela tym samym licencjobiorcy zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku, w sposób nienaruszający dóbr osobistych osoby sportretowanej, w szczególności w celach marketingowych. 
  3. Niedozwolone jest wykorzystanie przedmiotu licencji, w sposób, który może naruszyć dobra osobiste osób na nich przedstawionych, w szczególności poprzez przedstawianie ich w negatywnym świetle, zniekształcenie wizerunku lub wkomponowanie w inny obraz.

  § 6

  1. W sprawach nieuregulowanych umową licencyjną mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r. Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
  2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z niniejszej licencji jest sąd właściwy miejscowo dla powoda.
  3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

   

  Licencjodawca                                                             Licencjobiorca

   

  Pomocne linki na F-LEX 🙂

  0 komentarz
  0 FacebookTwitterEmail

Strona korzysta z cookies. Mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Możesz oczywiście tą funkcję wyłączyć w swojej przeglądarce. Akceptuję Czytaj więcej

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!