Strona główna » Zawiłości licencji

Zawiłości licencji

przez dar_wro
Mural w Pradze

Na jak długo udziela się licencji na zdjęcia? W zasadzie decyzja należy do Ciebie. Od Ciebie i ustaleń z Twoim kontrahentem będzie zależało, czy jest to licencja udzielona na czas nieokreślony czy na zamknięty.

Art. 66. 1 Ustawy umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej.
2.  Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa.

Co to oznacza w praktyce? W umowie, na podstawie której udzieliłeś licencji, masz prawo określić okres trwania licencji (na czas nieoznaczony lub czas zamknięty). Jeżeli z niewiadomych powodów tego nie zrobiłeś, to w myśl przywołanego przepisu licencja wygasa po upływie pięciu latach. Chciałbym zwrócić uwagę, że w przypadku udzielenia licencji (za wyjątkiem licencji wyłącznej) polskie prawo nie narzuca formy, w jakiej ma zostać zawarta umowa dla swej  ważności. Tak wiec do zawarcia umowy licencji może dojść w wyniku ustnych ustaleń, czy też wymiany i akceptacji warunków określonych za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też faksu.

Czy umowy licencyjne są wypowiadalne, a jeżeli tak, to na jakich zasadach? Przywołam treść art. 68 Ustawy, który z pewnością trochę namiesza w głowach i po raz kolejny ktoś stwierdzi, że prawo jest jakieś ?dziwne?.

Art. 68. 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.
2. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony.

Po przeczytaniu art. 68. 2 narzuca się pytanie w stylu: To jak w końcu jest z umową licencji zawartą na czas określony dłuższy niż 5 lat? Jest zawarta na czas nieokreślony czy na pięć lat? Takie pytania pojawiły się też w praktyce i sprawa trafiła aż do Sądu Najwyższego, który musiał jednoznacznie zinterpretować tenże przepis (sygn. akt II CK 51/04). Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że w art. 66 i 68 Ustawy przewidziane zostały sposoby ustania obowiązywania umowy licencyjnej na wypadek, gdyby strony nie uregulowały tej kwestii w wiążącym ich kontrakcie. Sąd zwrócił uwagę, że należy przyjąć zasadę racjonalnego ustawodawcy i treść art. 68.2  interpretować łącznie z art. 66.2. Przy takim założeniu można mieć do czynienia z następującymi rodzajami umów licencyjnych:

  1. umowa zawarta na czas oznaczony, nieprzekraczający okres pięciu lat (art. 66). Umowa taka wygasa z upływem terminu, na który została zawarta. Ustawa nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia. Sąd Najwyższy jednak daje pod rozwagę pytanie, czy strony w drodze umowy mogą określić termin wypowiedzenia takiej umowy,
  2. umowa na czas nieoznaczony. W takim wypadku mamy roczny termin wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego (art. 68 ust. 1),
  3. umowa zawarta na czas oznaczony dłuższy, niż pięć lat (art. 68 ust. 2). Po upływie 5 lat umowa ta podlega wypowiedzeniu na takich samych zasadach , jak umowa zawarta na czas nieoznaczony (patrz punkt 2).  Sama jednak nadal jest umową zawartą na określony czas, co oznacza, że jeżeli żadna ze stron jej  nie wypowie, to wygasa z upływem okresu na jaki została zawarta.

Rozwiązanie zagadki z art. 68 ust. 2. Umowa zawarta na czas określony dłuższy niż 5 lat, obowiązuje przez okres na jaki jest zawarta. Jednak po upływie 5 lat można ją wypowiedzieć, tak jakby była zawarta na czas nieokreślony.

You may also like

3 komentarze

Piotr 11 maja 2012 - 02:57

Zaczynasz się bawić w zdjęcia czarno-białe… Uważaj, stąd tylko krok do podczerwonych 🙂

Powtórz
dar_wro 11 maja 2012 - 08:02

Mówisz, że następny target to Leica M Monochrom? 😉

Powtórz

Zostaw komentarz

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!