Strona główna » O dwóch smokach

O dwóch smokach

przez dar_wro
Turecki imbryk na tle kolorowego tła

[Uwaga: 2019.05.08 Tekst nie podlegał weryfikacji od momentu jego powstania.]

Ostatnim razem pisałem na temat rozliczania podatków z tytułu udzielania licencji. Dzisiaj dalsza część bajki o smoku, a w zasadzie o dwóch smokach. Przyjrzymy się rozliczeniu podatkowemu przy ?sprzedaży? zdjęć za pośrednictwem zagranicznych portali. Czy w takiej sytuacji płacimy w państwie, gdzie ma siedzibę pośrednik (microstock), czy w Polsce? A może w obu Państwach?

W zależności od tego, z jakiego państwa uzyska fotograf dochód z tytułu ?sprzedaży? praw do wykonanych przez siebie fotografii, zastosowanie będzie miała umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy tym krajem a Rzeczpospolitą Polską. Wykaz umów oraz ich teksty znajdziecie tutaj. Zazwyczaj z treści takiej umowy będzie wynikało, czy dochód z tytułu sprzedaży praw do wykonanych przez Wnioskodawcę fotografii (czyli udzielanych licencji) zagranicznym podmiotom gospodarczym będzie opodatkowany:

  • tylko w państwie zamieszkania osoby (fotografa) uzyskującej dochód z tego tytułu (wówczas dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce, czyli zastosowanie będą miały przepisy polskiego prawa podatkowego),
  • zarówno w Polsce jak i w drugim państwie (w takim przypadku w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania).

Oczywiście dla osoby nie mającej na co dzień do czynienia z podatkami  ?schody? zaczynają się w drugiej sytuacji.  Te schody to zrozumienie, a następnie prawidłowe zastosowanie art.  27 ust 8 i art. 27 ust. 9 ustawy PIT w powiązaniu z odpowiednimi postanowieniami konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pozwolę sobie jednak opuścić rozważania na temat ?metody wyłączenia z progresją? czy też ?metody zaliczania dochodu?. Z założenia jest to skomplikowane, nudne i ciężkostrawne.

Przyjrzyjmy się więc konkretowi. Wiele mikrostocków ma swoją siedzibę w USA. Spróbujmy więc rozliczyć  dochód z USA. Najpierw sprawdzamy, czy jest zawarta umowa (link gdzie szukać podałem wcześniej). Jest. Będziemy więc musieli stosować regulacje zawarte w Umowie zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie 8 października 1974 r. – Dz.U. z 1976, Nr 31, poz. 178).

W umowie szukamy przepisów dotyczących licencji. W przypadku umowy z USA regulacje te zawarte są w art. 13. Z treści art. 13 ust. 1 umowy wynika, iż należności licencyjne powstałe w jednym Umawiającym się Państwie (w naszym przykładzie w USA) i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce) będą opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie (czyli w Polsce). Zaraz padnie pytanie, to dlaczego np. Getty Images pobiera podatek od moich dochodów? Getty Images pobiera podatek, bo zgodnie z art. 13 ust. 2 umowy w każdym razie takie należności mogą być opodatkowane także w tym Państwie, w którym powstały, i zgodnie z prawem tego Państwa (czyli w naszym przykładzie w USA), ale podatek w ten sposób pobierany nie może przekroczyć 10% kwoty należności brutto. Można się buntować, ale w USA zgodnie z umową i w majestacie prawa zabiorą nam 10%.

Czy zatem zapłacenie w USA podatku załatwia nam już sprawę? Szukamy w umowie przepisów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczenie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych. Metoda ta znajduje odzwierciedlenie w art. 27 ust. 9 ustawy PIT. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów (dochodów z Polski i z USA) odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie (w USA). Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Wzorów matematycznych podawać nie będę. Można je łatwo znaleźć w Internecie. Ja proponuję np. zajrzeć na stronę tego Urzędu Skarbowego, gdzie znajdziecie proste i czytelne przykłady.

PS. Umowa z 1974 r. będzie zastąpiona postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana dnia 13 lutego 2013 r.

Na koniec garść paragrafów:

Art. 27 ust. 8 Ustawy PIT. 
Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:
1)     do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
2)     ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
3)     ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Art. 27 ust. 9 Ustawy PIT. 
Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Art. 27 ust. 9a Ustawy PIT. 
W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio.

You may also like

Zostaw komentarz

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!