PIT-olenie

autor: dar_wro
5 komentarzy

[Uwaga 2019.05.15 – tekst nie podlegał weryfikacji od dnia jego powstania]

Już dwie osoby z zaprzyjaźnionej redakcji prosiły o to, żebym zajął się sprzedażą zdjęć. Dokładniej podatkowym aspektem sprzedawania odbitek. Żadne tam przenoszenie praw autorskich do zdjęć, a sprzedaż odbitek – wydruków.  Na wstępie zastrzegam, że przed kłopotami z organami podatkowymi może Was uchronić tylko indywidualna interpretacja prawa podatkowego. Przepisów w tym zakresie szukaj w rozdziale 1a Ordynacji podatkowej. Ale od podatków nie da się uciec. Jak to mówią, w życiu człowieka  są pewne tylko dwie rzeczy: podatki i śmierć.  O podatkach już było na F-LEX, w kontekście wysokości kosztów uzyskania przychodu, w „Płacz i płać”.

Zacznijmy od małej powtórki z Ustawy, aby ustalić co robimy  z punktu widzenia praw autorskich. O tym już było m.in. w „Odbitki wujka Leona”.

Art. 52. 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu.

Sprzedając odbitkę nie przenosimy żadnych praw majątkowych na nabywcę. Co może zrobić z odbitką nabywca, pisałem w „$4,338,500”. Oczywiście możemy wraz z odbitką przenieść prawa autorskie, ale wtedy musiałoby to wynikać z umowy. Tematem jest jednak sama odbitka sprzedawana przez artystę. Wpis będzie na pewnym stopniu ogólności i wybaczcie, ale nie będę odpowiadał na ewentualne, indywidualne pytania z prośbą o ocenę danej sytuacji.  Nie dlatego, że nie chcę, ale każda sprawa jest inna i wymagać będzie indywidualnej oceny.

Dzisiaj będziemy analizować przepisy ustawy z dnia 26. lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z 2010 r. Dz.U. nr 51, poz. 307, z późn. zm.). Przywoływane w dalszej części przepisy prawa będą się odnosiły do tejże ustawy.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem… (to nas nie interesuje 😉 ).

Do źródeł przychodu podlegających opodatkowaniu zalicza się m.in działalność wykonywaną osobiście oraz pozarolniczą działalność gospodarczą. Pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:
a) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
b) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.
Wiem, wiem! Tego nie da się czytać 😉 . Ale jeszcze chwilka i wszystko stanie się bardziej zrozumiałe (mam nadzieję).

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

To jak będzie z tymi odbitkami? Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakich okolicznościach uzyskujemy przychód. Jeżeli sprzedaży odbitek będziesz dokonywał w sposób ciągły i zorganizowany, we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, w celu zarobkowym (chęć osiągnięcia zysku), wówczas organy podatkowe mogą uznać, że robisz to w ramach działalności gospodarczej. Jeżeli nie będziesz spełniał tych kryteriów, to można uznać że dokonujesz tego w ramach działalności osobistej. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPB2/415-729/08/PS) w odpowiedzi na pytanie „Czy przychody osiągane ze sprzedaży rzeźb własnego autorstwa należy kwalifikować do przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, czy też pozarolniczej działalności gospodarczej” uznał, że pomimo tego, że wnioskodawca wykonuje rzeźby we własnym imieniu i na własny rachunek, w sposób ciągły (powtarzalny i stały), to nie prowadzi działalności gospodarczej. Organ podatkowy uznał, że nie jest spełnione kryterium zorganizowania, co wykluczyło uznanie, że prowadzona jest działalność gospodarcza.

Większość z nas sprzedając odbitki (a nie majątkowe prawa autorskie) zapewne będzie to robiła w ramach działalności wykonywanej osobiście (tzw. osobiste wykonywanie działalności artystycznej). Zaraz padnie pytanie, ale czy ja jestem artystą? Urząd Skarbowy w Przasnyszu uznał, że „bez znaczenia jest brak odpowiedniego wykształcenia lub przynależność do określonej organizacji twórców” (IUS 22/PO II/443/7-2/05).

Wiemy już, jakie przepisy mogą nas dotyczyć w tej sprawie. Nadal nie wiemy, jak to rozliczyć.  Jeżeli sprzedajesz zdjęcia osobie fizycznej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) w ramach działalności wykonywanej osobiście, nie będzie płatnika, który odprowadzi zaliczkę na podatek dochodowy, to zajrzyj do art. 44 ust. 3a. Jesteś zobowiązany wpłacić zaliczkę miesięczną w wysokości 19 % dochodu za miesiące, w których uzyskałeś ten dochód, w terminie do dnia 20. następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego. Czyli jeżeli sprzedałeś w kwietniu, to musisz wpłacić zaliczkę do 20. maja, sprzedałeś w lipcu to do 20. sierpnia, jeżeli sprzedałeś w grudniu… to dopiero z zeznaniem rocznym (czyli do 30. kwietnia). Nie możesz również zapomnieć o tym, że wraz z wpłatą zaliczki musisz wysłać do urzędu skarbowego deklarację PIT-53 o wysokości dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Oczywiście grande finale, czyli rozliczenie roczne ma miejsce do 30 kwietnia następnego roku (art. 45 ust. 1).

Ważne: Działalność wykonywana osobiście nie wymaga zarejestrowania we właściwym urzędzie skarbowym.

PS. Jest opcja nr 3. Uznasz, że nie jest to działalność gospodarcza, ani działalność wykonywana osobiście i rozliczasz się raz do roku 😉 . O tym już  wkrótce.

Na koniec, jak zwykle  garść paragrafów z Ustawy.

Art. 5a. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
6)    działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:
a)    wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b)    polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c)    polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9;

Art. 5b. 1. Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1)    odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
2)    są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
3)    wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
2. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Art. 9. 1. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku

Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:
1)    stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
2)    działalność wykonywana osobiście;
3)    pozarolnicza działalność gospodarcza;
7)    kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;
9)    inne źródła.

Art. 13. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:(…)
2)    przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
8)    przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
a)    osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
b)    właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;

Art. 44.  1a. Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników:
3)    z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1
– są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.
3a. Podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

5 komentarzy
0

Może Ci się również spodobać

5 komentarzy

Robert Urbański 17 lutego 2015 - 20:50

Witam,
Może to pytanie trochę obok głównego wątku, ale ważne i mogące skutkować bolesnymi konsekwencjami finansowymi.
Czy w związku z dochodami ze sprzedaży odbitek prowadzonej przez fotoamatora w ramach osobiście wykonywanej działalności artystycznej należy odprowadzić także składkę ZUS i zdrowotną. Odliczenia z tymi dochodami związane znalazłem w formularzu PIT-53.
pozdrawiam.

Odpowiedz
dar_wro 3 marca 2015 - 11:58

Proszę zerknąć do art. 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Odpowiedz

Napisz komentarz

Strona korzysta z cookies. Mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Możesz oczywiście tą funkcję wyłączyć w swojej przeglądarce. Akceptuję Czytaj więcej

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!